Medical Chinese
Google -translate

common ; 普通 ( putong / pŭtōng )
"normal" zhèngcháng ; 正常

Diabetes: 糖尿病: Tángniàobìng
Hepatitis : 肝炎: Gānyán (gan = liver)
Pneumonia;
肺炎; Fèiyán (fei = lung)
Blood pressure:
血压 : Xiěyā
Blood sugar:
血糖: Xiětáng
Heart disease : 心脏病: Xīnzàng bìng
Cancer: 癌症: Áizhèng
Infection: 感染: Gǎnrǎn
Stroke: 中风: Zhòngfēng
Hepatitis: 肝炎: Gānyán
Take a deep breath: ***
Kidney:
肾: Shèn
Liver: : Gān
Lung:
: Fèi
Large Intestines:
大肠: Dàcháng
Spleen:;
Lung;
肺炎; Fèi
knees: 膝盖; Xīgài

hips;
臀部; Túnbù
shoulders: 肩膀; Jiānbǎng
elbow: 弯头; Wān tóu

Inflammation:
: *** ? Yán
Irritation: 刺激: Cìjī
Vaccine:
疫苗Yìmiáo
Influenza : 流感: Liúgǎn
Pneumonia: 肺炎: Fèiyán
Upper respiratory infection / “cold” :
感冒病毒: Gǎnmào bìngdú
X-ray:
Ultrasound:
超声: Chāoshēng
Risk:
风险: Fēngxiǎn
Depression:
萧条: Xiāotiáo
Nephrologist :
肾病专家 : Shènbìng zhuānjiā