Medical Chinese
Google -translate

Diabetes: 糖尿病: Tángniàobìng
Hepatitis : 肝炎: Gānyán (gan = liver)
Pneumonia;
肺炎; Fèiyán (fei = lung)
Blood pressure:
血压 : Xiěyā
Blood sugar:
血糖: Xiětáng
Heart disease : 心脏病: Xīnzàng bìng
Heart disease:
心脏病: Xīnzàng bìng
Stroke: 中风: Zhòngfēng
Vaccine:
疫苗: Yìmiáo
influenza: 流感: Liúgǎn
Take a deep breath:
Kidney:
肾: Shèn
Cancer: 癌症: Áizhèng
Colon:
结肠 : Jiécháng
Liver:
: Gān
Lung:
: Fèi
Hepatitis:
肝炎: Gānyán
Infection: 感染: Gǎnrǎn
Inflammation: : *** ? Yán
Irritation: 刺激: Cìjī
Vaccine:
疫苗Yìmiáo
Influenza : 流感: Liúgǎn
Pneumonia: 肺炎: Fèiyán
Upper respiratory infection / “cold” :
感冒病毒: Gǎnmào bìngdú
X-ray:
Ultrasound:
超声: Chāoshēng
Risk:
风险: Fēngxiǎn
Depression:
萧条: Xiāotiáo
Nephrologist :
肾病专家 : Shènbìng zhuānjiā