Medical Chinese
Google -translate

Misc:
Take a deep breath: ***
common ;
普通 ( putong / pŭtōng )
"normal" zhèngcháng ;
正常
results (like test results) :
结果; Jiéguǒ
exercise :
运动; yun dong
practice :
行使 ; lien xi.
fill form:
填表; Tián biǎo

danger:
危险, Wéixiǎn
risk:
风险: Fēngxiǎn

Office:
办公室; Bàngōngshì
Chat later: Xia ci
再聊 zài liáo

Conditions:
Arthritis :
关节炎 ; Guānjié yán
Osteoporosis; Gǔ zhí shūsōng;
骨质疏松
Bone thinning: Gǔ báo :
骨薄
Diabetes:
糖尿病: Tángniàobìng

Blood pressure:
血压 : Xiěyā
Blood sugar:
血糖: Xiětáng
Heart disease :
心脏病: Xīnzàng bìng
Cancer:
癌症: Áizhèng
Stroke:
中风: Zhòngfēng

Infection:
感染: Gǎnrǎn
Hepatitis :
肝炎: Gānyán (gan = liver)
Pneumonia;
肺炎; Fèiyán (fei = lung)
Influenza :
流感: Liúgǎn
URI or “cold” :
感冒: Gǎnmào

Processes ?
Inflammation:
: *** ? Yán
Irritation:
刺激: Cìjī

Anatomy:
Kidney:
: Shèn
Liver:
: Gān
Lung:
: Fèi
Large Intestines:
大肠: Dàcháng
Spleen:
; Pí
Lung;
肺炎; Fèi
Prostate :
前列腺; Qiánlièxiàn

hips;
臀部; Túnbù
shoulders:
肩膀; Jiānbǎng
elbow:
弯头; Wān tóu
knees:
膝盖; Xīgài

Treatments
Vaccine:
疫苗: Yìmiáo
Iron: Tiě;

Calcium : Gài;

antibiotics: 抗生素: Kàngshēngsù

Tests:
X-ray: ***
Ultrasound:
超声: Chāoshēng
Risk:
风险: Fēngxiǎn
Depression:
萧条: Xiāotiáo
Nephrologist :
肾病专家 : Shènbìng zhuānjiā